Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

UÉÆÃPÁ« £Ár£À d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ ¯ÁªÀtÂPÁgÀgÀÄ

2018, Vol. 4 Issue 3, Part B
UÉÆÃPÁ« £Ár£À d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ ¯ÁªÀtÂPÁgÀgÀÄ
Author(s): PÉA¥ÀtÚ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀéUÉÆüÀ
Abstract: 
Pages: 87-89  |  197 Views  64 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
PÉA¥ÀtÚ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀéUÉÆüÀ. UÉÆÃPÁ« £Ár£À d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ ¯ÁªÀtÂPÁgÀgÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(3):87-89.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research