Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

“avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¯ÁvÀvÀéUÀ¼À ªÀĺÀvÀé” MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£

2018, Vol. 4 Issue 3, Part B
“avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¯ÁvÀvÀéUÀ¼À ªÀĺÀvÀé” MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£
Author(s): ¥ÀgÀªÉÄñï r. eÉÆüÀzÀ., qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZÀªÁt
Abstract: 
Pages: 72-83  |  244 Views  66 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¥ÀgÀªÉÄñï r. eÉÆüÀzÀ., qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZÀªÁt. “avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¯ÁvÀvÀéUÀ¼À ªÀĺÀvÀé” MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£. Int J Kannada Res 2018;4(3):72-83.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research