Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ‘CVß ªÀÄvÀÄÛ ªÀļɒ £ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ «£Áå¸À

2018, Vol. 4 Issue 3, Part B
VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ‘CVß ªÀÄvÀÄÛ ªÀļɒ £ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ «£Áå¸À
Author(s): Yallappa Ajit Jakkannavar
Abstract: 
Pages: 65-67  |  217 Views  82 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Yallappa Ajit Jakkannavar. VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ‘CVß ªÀÄvÀÄÛ ªÀļɒ £ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ «£Áå¸À. Int J Kannada Res 2018;4(3):65-67.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research