Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ‘AiÀÄAiÀiÁw’ £ÁlPÀzÀ ¥ÁvÀæ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À C©üªÀåQÛ

2018, Vol. 4 Issue 3, Part B
VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ‘AiÀÄAiÀiÁw’ £ÁlPÀzÀ ¥ÁvÀæ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À C©üªÀåQÛ
Author(s): Yallappa Ajit Jakkannavar
Abstract: 
Pages: 63-64  |  184 Views  61 Downloads
How to cite this article:
Yallappa Ajit Jakkannavar. VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ‘AiÀÄAiÀiÁw’ £ÁlPÀzÀ ¥ÁvÀæ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À C©üªÀåQÛ. Int J Kannada Res 2018;4(3):63-64.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research