Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 3 Part B

2018, Vol. 4 Issue 3, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
UÉÆëAzÀ ¥ÉÊAiÀĪÀgÀ PÁªÀå ¸ÀȶÖ
Soumyalatha P
Pages: 60-62  |  Viewed: 218  Downloaded: 82
India
2
VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ‘AiÀÄAiÀiÁw’ £ÁlPÀzÀ ¥ÁvÀæ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À C©üªÀåQÛ
Yallappa Ajit Jakkannavar
Pages: 63-64  |  Viewed: 239  Downloaded: 95
India
3
VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ‘CVß ªÀÄvÀÄÛ ªÀļɒ £ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ «£Áå¸À
Yallappa Ajit Jakkannavar
Pages: 65-67  |  Viewed: 232  Downloaded: 90
India
4
VjñÀ PÀ£ÁðqÀgÀ ‘AiÀÄAiÀiÁw’ £ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ «£Áå¸À
Yallappa Ajit Jakkannavar
Pages: 68-71  |  Viewed: 241  Downloaded: 79
India
5
“avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¯ÁvÀvÀéUÀ¼À ªÀĺÀvÀé” MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£
¥ÀgÀªÉÄñï r. eÉÆüÀzÀ., qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZÀªÁt
Pages: 72-83  |  Viewed: 236  Downloaded: 61
India
6
d£À¥ÀzÀVÃvÉ : ¥ÁæzÉòPÀ ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ
©. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï
Pages: 84-86  |  Viewed: 248  Downloaded: 98
India
7
UÉÆÃPÁ« £Ár£À d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ ¯ÁªÀtÂPÁgÀgÀÄ
PÉA¥ÀtÚ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀéUÉÆüÀ
Pages: 87-89  |  Viewed: 183  Downloaded: 58
India
8
§ÄzÀÞ §ÄzÀÞvÀé C£ÀĪÀÅzÀÄ CAvÀgÀAUÀzÀÀ ¤PÉëÃ¥À
¦ÃgÀ¥Áà ©. ¸ÀdÓ£À
Pages: 90-92  |  Viewed: 241  Downloaded: 69
India
9
ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ qÁ.©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï
Sunil Jabadi
Pages: 93-95  |  Viewed: 228  Downloaded: 84
India
10
d£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼À ZÀ®£À²Ã®v
Vijayakumar B
Pages: 96-97  |  Viewed: 235  Downloaded: 97
India
11
d£ÀߣÀ ‘C£ÀAvÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÁtA’ ¥ÀoÀåzÀ ¥ÁvÀæªÉʲµÀÖöå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀv
qÁ. JA. J¸ï. zÀÄUÁð¥Àæ«Ãt
Pages: 98-106  |  Viewed: 228  Downloaded: 82
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research