Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 3 Part B

2018, Vol. 4 Issue 3, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
UÉÆëAzÀ ¥ÉÊAiÀĪÀgÀ PÁªÀå ¸ÀȶÖ
Soumyalatha P
Pages: 60-62  |  Viewed: 171  Downloaded: 56
India
2
VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ‘AiÀÄAiÀiÁw’ £ÁlPÀzÀ ¥ÁvÀæ¸ÀAAiÉÆÃd£É ªÀÄvÀÄÛ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼À C©üªÀåQÛ
Yallappa Ajit Jakkannavar
Pages: 63-64  |  Viewed: 195  Downloaded: 66
India
3
VjñÀ PÁ£ÁðqÀgÀ ‘CVß ªÀÄvÀÄÛ ªÀļɒ £ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ «£Áå¸À
Yallappa Ajit Jakkannavar
Pages: 65-67  |  Viewed: 179  Downloaded: 59
India
4
VjñÀ PÀ£ÁðqÀgÀ ‘AiÀÄAiÀiÁw’ £ÁlPÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ «£Áå¸À
Yallappa Ajit Jakkannavar
Pages: 68-71  |  Viewed: 195  Downloaded: 50
India
5
“avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¯ÁvÀvÀéUÀ¼À ªÀĺÀvÀé” MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£
¥ÀgÀªÉÄñï r. eÉÆüÀzÀ., qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZÀªÁt
Pages: 72-83  |  Viewed: 183  Downloaded: 38
India
6
d£À¥ÀzÀVÃvÉ : ¥ÁæzÉòPÀ ©ü£ÀßvÉUÀ¼ÀÄ
©. «dAiÀÄPÀĪÀiÁgï
Pages: 84-86  |  Viewed: 192  Downloaded: 65
India
7
UÉÆÃPÁ« £Ár£À d£À¥ÀzÀ ZÀjvÉæAiÀÄ ¯ÁªÀtÂPÁgÀgÀÄ
PÉA¥ÀtÚ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀéUÉÆüÀ
Pages: 87-89  |  Viewed: 134  Downloaded: 27
India
8
§ÄzÀÞ §ÄzÀÞvÀé C£ÀĪÀÅzÀÄ CAvÀgÀAUÀzÀÀ ¤PÉëÃ¥À
¦ÃgÀ¥Áà ©. ¸ÀdÓ£À
Pages: 90-92  |  Viewed: 178  Downloaded: 38
India
9
ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ qÁ.©.Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï
Sunil Jabadi
Pages: 93-95  |  Viewed: 172  Downloaded: 53
India
10
d£À¥ÀzÀ VÃvÉUÀ¼À ZÀ®£À²Ã®v
Vijayakumar B
Pages: 96-97  |  Viewed: 174  Downloaded: 62
India
11
d£ÀߣÀ ‘C£ÀAvÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÁtA’ ¥ÀoÀåzÀ ¥ÁvÀæªÉʲµÀÖöå ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀv
qÁ. JA. J¸ï. zÀÄUÁð¥Àæ«Ãt
Pages: 98-106  |  Viewed: 179  Downloaded: 53
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research