Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

2018, Vol. 4 Issue 3, Part A
ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
Author(s): gÉÃtÄPÀ ¹PÉ
Abstract: 
Pages: 31-33  |  208 Views  59 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
gÉÃtÄPÀ ¹PÉ. ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. Int J Kannada Res 2018;4(3):31-33.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research