Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

AiÀÄĪÀd£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ

2018, Vol. 4 Issue 3, Part A
AiÀÄĪÀd£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ
Author(s): ¥ÀÆeÁ²æà JAJ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀå ªÉåPÉ
Abstract: 
Pages: 14-19  |  204 Views  76 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¥ÀÆeÁ²æà JAJ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀå ªÉåPÉ. AiÀÄĪÀd£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(3):14-19.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research