Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 3 Part A

2018, Vol. 4 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
«±ÉõÀ ZÉÃvÀ£À ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è ¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÁvÀæ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
±ÀÈw ¹. J. ªÀÄvÀÄÛ, ¨sÁUÀå ªÉÊ. PÉ.
Pages: 01-04  |  Viewed: 169  Downloaded: 51
India
2
PÀĪÉA¥ÀÄ ‘d®UÁgÀ’ KPÁAPÀ £ÁlPÀzÀ°è PÁAiÀÄPÀ vÀvÀé
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà. Dgï.
Pages: 05-06  |  Viewed: 194  Downloaded: 65
India
3
PÁæAwAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ‘vÀ¯ÉzÀAqÀ’
²ªÀQÃwð «.
Pages: 07-10  |  Viewed: 166  Downloaded: 42
India
4
ಪ್ರೇಮಾ ಭಟ್ ಅವರ ಅಂಕಣ ಬರಹದ ಔಚಿತ್ಯ
ಡಾ. ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್
Pages: 11-13  |  Viewed: 132  Downloaded: 24
India
5
AiÀÄĪÀd£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ
¥ÀÆeÁ²æà JAJ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀå ªÉåPÉ
Pages: 14-19  |  Viewed: 140  Downloaded: 38
India
6
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå-¸ÀA¸ÀÌøw: M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
®QëöäÃPÁAvÀ ¹. ¥ÀAZÁ¼À
Pages: 20-22  |  Viewed: 237  Downloaded: 77
India
7
ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¹Ûç
¸ÀĤî ¹zÀÝtÚ eÁ¨Á¢
Pages: 23-25  |  Viewed: 225  Downloaded: 91
India
8
zÁªÀtUÉgÉf¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ â
qÁ. ¸ÀÄgÉñÀ ©
Pages: 26-30  |  Viewed: 162  Downloaded: 34
India
9
ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
gÉÃtÄPÀ ¹PÉ
Pages: 31-33  |  Viewed: 160  Downloaded: 33
India
10
UÁæªÀÄzÉêÀvÉUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É
PÀȵÀÚ¥ÀàÀ vÀAzÉ, PÀgÉ¥Àà
Pages: 34-35  |  Viewed: 499  Downloaded: 49
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research