Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 3 Part A

2018, Vol. 4 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
«±ÉõÀ ZÉÃvÀ£À ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÆõÀuÉAiÀÄ°è ¥ÉÆõÀPÀgÀ ¥ÁvÀæ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
±ÀÈw ¹. J. ªÀÄvÀÄÛ, ¨sÁUÀå ªÉÊ. PÉ.
Pages: 01-04  |  Viewed: 201  Downloaded: 71
India
2
PÀĪÉA¥ÀÄ ‘d®UÁgÀ’ KPÁAPÀ £ÁlPÀzÀ°è PÁAiÀÄPÀ vÀvÀé
ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà. Dgï.
Pages: 05-06  |  Viewed: 232  Downloaded: 93
India
3
PÁæAwAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ‘vÀ¯ÉzÀAqÀ’
²ªÀQÃwð «.
Pages: 07-10  |  Viewed: 201  Downloaded: 62
India
4
ಪ್ರೇಮಾ ಭಟ್ ಅವರ ಅಂಕಣ ಬರಹದ ಔಚಿತ್ಯ
ಡಾ. ಶ್ವೇತಾರಾಣಿ. ಹೆಚ್
Pages: 11-13  |  Viewed: 166  Downloaded: 45
India
5
AiÀÄĪÀd£ÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀiÁzsÀåªÀÄ
¥ÀÆeÁ²æà JAJ¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀå ªÉåPÉ
Pages: 14-19  |  Viewed: 182  Downloaded: 62
India
6
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå-¸ÀA¸ÀÌøw: M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
®QëöäÃPÁAvÀ ¹. ¥ÀAZÁ¼À
Pages: 20-22  |  Viewed: 272  Downloaded: 97
India
7
ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è ¹Ûç
¸ÀĤî ¹zÀÝtÚ eÁ¨Á¢
Pages: 23-25  |  Viewed: 273  Downloaded: 122
India
8
zÁªÀtUÉgÉf¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ â
qÁ. ¸ÀÄgÉñÀ ©
Pages: 26-30  |  Viewed: 201  Downloaded: 63
India
9
ºÀ¼ÉéÃqÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀ zÉêÁ®AiÀÄUÀ¼À MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
gÉÃtÄPÀ ¹PÉ
Pages: 31-33  |  Viewed: 194  Downloaded: 52
India
10
UÁæªÀÄzÉêÀvÉUÀ¼À ¥ÀjPÀ®à£É
PÀȵÀÚ¥ÀàÀ vÀAzÉ, PÀgÉ¥Àà
Pages: 34-35  |  Viewed: 848  Downloaded: 64
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research