Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÉAlæ¯ï PÁ¯ÉÃdÄ PÀuÁðlPÀ ¸ÀAWÀ- ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀägÀuÉ

2018, Vol. 4 Issue 2, Part C
¸ÉAlæ¯ï PÁ¯ÉÃdÄ PÀuÁðlPÀ ¸ÀAWÀ- ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀägÀuÉ
Author(s): qÁ. ²ªÀ¥Àæ¸Ázï ªÉÊ. J¸ï
Abstract: 
Pages: 124-131  |  175 Views  42 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ²ªÀ¥Àæ¸Ázï ªÉÊ. J¸ï. ¸ÉAlæ¯ï PÁ¯ÉÃdÄ PÀuÁðlPÀ ¸ÀAWÀ- ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ ¸ÀägÀuÉ. Int J Kannada Res 2018;4(2):124-131.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research