Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À £À°PÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ: ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C£À£ÀåvÉ

2018, Vol. 4 Issue 2, Part B
¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À £À°PÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ: ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C£À£ÀåvÉ
Author(s): ±ÉéÃvÁ JA. ©.
Abstract: 
Pages: 90-92  |  193 Views  66 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
±ÉéÃvÁ JA. ©. . ¸ÀļÀå v種Q£À £À°PÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ: ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C£À£ÀåvÉ. Int J Kannada Res 2018;4(2):90-92.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research