Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» vÀAzÀ DyðPÀ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀgÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ

2018, Vol. 4 Issue 2, Part B
ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» vÀAzÀ DyðPÀ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀgÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ
Author(s): Shwetha MB
Abstract: 
Pages: 85-89  |  128 Views  19 Downloads
How to cite this article:
Shwetha MB. ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» vÀAzÀ DyðPÀ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀgÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ. Int J Kannada Res 2018;4(2):85-89.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research