Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ZÀA¥ÁgÀ PÉÆqÉUÀ¼ÀÄ £ÁlPÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ ªÉʲµÀÖvÉ

2018, Vol. 4 Issue 2, Part B
ZÀA¥ÁgÀ PÉÆqÉUÀ¼ÀÄ £ÁlPÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ ªÉʲµÀÖvÉ
Author(s): qÁ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀÄgÁoÉ, gÁeÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ PÉ.
Abstract: 
Pages: 81-84  |  160 Views  26 Downloads
How to cite this article:
qÁ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀÄgÁoÉ, gÁeÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ PÉ. . ZÀA¥ÁgÀ PÉÆqÉUÀ¼ÀÄ £ÁlPÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ ªÉʲµÀÖvÉ. Int J Kannada Res 2018;4(2):81-84.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research