Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ «qÀA§£É

2018, Vol. 4 Issue 2, Part B
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ «qÀA§£É
Author(s): qÁ|| ZÀ£ÀߪÀÄä. J£ï. C¯Áâ
Abstract: 
Pages: 70-72  |  249 Views  92 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ|| ZÀ£ÀߪÀÄä. J£ï. C¯Áâ. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ «qÀA§£É. Int J Kannada Res 2018;4(2):70-72.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research