Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀgÀ ¥ÁvÀæ

2018, Vol. 4 Issue 2, Part B
¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀgÀ ¥ÁvÀæ
Author(s): D£ÀAzÀ JªÀiï ºÀÆUÁgÀ
Abstract: 
Pages: 67-69  |  155 Views  31 Downloads
How to cite this article:
D£ÀAzÀ JªÀiï ºÀÆUÁgÀ. ¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀgÀ ¥ÁvÀæ. Int J Kannada Res 2018;4(2):67-69.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research