Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 2 Part B

2018, Vol. 4 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀĪÀ½
qÁ. ºÀtªÀÄAvÀ ©. ªÉÄîPÉÃj
Pages: 55-56  |  Viewed: 244  Downloaded: 92
India
2
²æÃgÀAUÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ «ªÉÃZÀ£
qÁ. ºÀtªÀÄAvÀ ©. ªÉÄîPÉÃj
Pages: 57-59  |  Viewed: 221  Downloaded: 68
India
3
ಪ್ರೇಮಾಭಟ್ ಅವರ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ
qÁ. ±ÉéÃvÁgÁtÂ. JZï
Pages: 60-66  |  Viewed: 193  Downloaded: 65
India
4
¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀgÀ ¥ÁvÀæ
D£ÀAzÀ JªÀiï ºÀÆUÁgÀ
Pages: 67-69  |  Viewed: 230  Downloaded: 72
India
5
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ «qÀA§£É
qÁ|| ZÀ£ÀߪÀÄä. J£ï. C¯Áâ
Pages: 70-72  |  Viewed: 262  Downloaded: 100
India
6
¨sÀQÛAiÀÄ ¥ÉæÃgÀPÀ : PÁ®eÁÕ¤ PÀ£ÀPÀ
qÁ|| ZÀ£ÀߪÀÄä. J£ï. C¯Áâ
Pages: 73-76  |  Viewed: 214  Downloaded: 69
India
7
zÀ°vÀ ¸Á»vÀåzÀ DgÀA¨sÀ PÁ®
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©. ©Ã¼ÀV
Pages: 77-80  |  Viewed: 209  Downloaded: 79
India
8
ZÀA¥ÁgÀ PÉÆqÉUÀ¼ÀÄ £ÁlPÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ ªÉʲµÀÖvÉ
qÁ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀÄgÁoÉ, gÁeÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ PÉ.
Pages: 81-84  |  Viewed: 220  Downloaded: 55
India
9
ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» vÀAzÀ DyðPÀ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀgÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ
Shwetha MB
Pages: 85-89  |  Viewed: 206  Downloaded: 59
India
10
¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À £À°PÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ: ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C£À£ÀåvÉ
±ÉéÃvÁ JA. ©.
Pages: 90-92  |  Viewed: 193  Downloaded: 66
India
11
ವೈಷ್ಣವ ಪರಂಪರೆ - ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರದ ನಂಬಿಕೆ ಕುರಿತ ವಿವರಣೆ
ಡಾ.ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೇಗೌಡ
Pages: 93-97  |  Viewed: 100  Downloaded: 57
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research