Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 2 Part B

2018, Vol. 4 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁévÀAvÀæöå ZÀ¼ÀĪÀ½
qÁ. ºÀtªÀÄAvÀ ©. ªÉÄîPÉÃj
Pages: 55-56  |  Viewed: 140  Downloaded: 28
India
2
²æÃgÀAUÀgÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ-MAzÀÄ «ªÉÃZÀ£
qÁ. ºÀtªÀÄAvÀ ©. ªÉÄîPÉÃj
Pages: 57-59  |  Viewed: 131  Downloaded: 14
India
3
ಪ್ರೇಮಾಭಟ್ ಅವರ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ
qÁ. ±ÉéÃvÁgÁtÂ. JZï
Pages: 60-66  |  Viewed: 111  Downloaded: 15
India
4
¨sÁµÁAvÀgÀzÀ ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁµÁAvÀgÀPÁgÀgÀ ¥ÁvÀæ
D£ÀAzÀ JªÀiï ºÀÆUÁgÀ
Pages: 67-69  |  Viewed: 135  Downloaded: 20
India
5
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ QÃvÀð£ÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ «qÀA§£É
qÁ|| ZÀ£ÀߪÀÄä. J£ï. C¯Áâ
Pages: 70-72  |  Viewed: 169  Downloaded: 44
India
6
¨sÀQÛAiÀÄ ¥ÉæÃgÀPÀ : PÁ®eÁÕ¤ PÀ£ÀPÀ
qÁ|| ZÀ£ÀߪÀÄä. J£ï. C¯Áâ
Pages: 73-76  |  Viewed: 120  Downloaded: 16
India
7
zÀ°vÀ ¸Á»vÀåzÀ DgÀA¨sÀ PÁ®
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ©. ©Ã¼ÀV
Pages: 77-80  |  Viewed: 115  Downloaded: 26
India
8
ZÀA¥ÁgÀ PÉÆqÉUÀ¼ÀÄ £ÁlPÀzÀ ¸ÀégÀÆ¥À ºÁUÀÆ ªÉʲµÀÖvÉ
qÁ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ ªÀÄgÁoÉ, gÁeÉÃAzÀæ PÀĪÀiÁgÀ PÉ.
Pages: 81-84  |  Viewed: 127  Downloaded: 9
India
9
ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» vÀAzÀ DyðPÀ ¤ÃwUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀgÀ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀ
Shwetha MB
Pages: 85-89  |  Viewed: 129  Downloaded: 19
India
10
¸ÀļÀå vÁ®ÆQ£À £À°PÉ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ: ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C£À£ÀåvÉ
±ÉéÃvÁ JA. ©.
Pages: 90-92  |  Viewed: 107  Downloaded: 17
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research