Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

AiÀÄAvÀæ £ÁUÀjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢ü

2018, Vol. 4 Issue 2, Part A
AiÀÄAvÀæ £ÁUÀjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢ü
Author(s): qÁ. ±ÉÆèsÁ £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
Abstract: 
Pages: 12-13  |  146 Views  35 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ±ÉÆèsÁ £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ. AiÀÄAvÀæ £ÁUÀjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢ü. Int J Kannada Res 2018;4(2):12-13.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research