Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

LwºÁ¹PÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ²æÃPÉëÃvÀæ PÀ£ÀPÀVj: MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À

2018, Vol. 4 Issue 2, Part A
LwºÁ¹PÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ²æÃPÉëÃvÀæ PÀ£ÀPÀVj: MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
Author(s): ¸ÉÆêÀÄ£ÁAiÀÄPÀ. JA
Abstract: 
Pages: 08-11  |  270 Views  111 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¸ÉÆêÀÄ£ÁAiÀÄPÀ. JA. LwºÁ¹PÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ²æÃPÉëÃvÀæ PÀ£ÀPÀVj: MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À. Int J Kannada Res 2018;4(2):08-11.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research