Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ

2018, Vol. 4 Issue 2, Part A
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
Author(s): gÁdÄ PÀÆqÀV
Abstract: 
Pages: 01-04  |  270 Views  106 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
gÁdÄ PÀÆqÀV. Pˣ˧qÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ. Int J Kannada Res 2018;4(2):01-04.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research