Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 2 Part A

2018, Vol. 4 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
gÁdÄ PÀÆqÀV
Pages: 01-04  |  Viewed: 236  Downloaded: 84
India
2
zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è CPÀÌ ªÀiÁAiÀiÁªÀw fà CªÀgÀ ¥ÁvÀæ
qÁ. C±ÉÆÃPÀ f. ºÉƼÀPÀÌgï
Pages: 05-07  |  Viewed: 202  Downloaded: 53
India
3
LwºÁ¹PÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ²æÃPÉëÃvÀæ PÀ£ÀPÀVj: MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
¸ÉÆêÀÄ£ÁAiÀÄPÀ. JA
Pages: 08-11  |  Viewed: 240  Downloaded: 92
India
4
AiÀÄAvÀæ £ÁUÀjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢ü
qÁ. ±ÉÆèsÁ £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
Pages: 12-13  |  Viewed: 187  Downloaded: 57
India
5
PÀ¯Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉ:
Dr. Buddappa Singe
Pages: 14-17  |  Viewed: 212  Downloaded: 55
India
6
PÀ¯ÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ “£ÉÊeÁªÀÄ gÁdå”
Dr. Buddappa Singe
Pages: 18-20  |  Viewed: 349  Downloaded: 40
India
7
zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ M¼À£ÉÆÃl
Dr. MB Katti
Pages: 21-22  |  Viewed: 247  Downloaded: 87
India
8
zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½: ºÉÆÃgÁlzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ
Dr. MB Katti
Pages: 23-24  |  Viewed: 206  Downloaded: 69
India
9
zÀ°vÀ ¸Á»vÀå: ªÀÄÄAzÀt ºÉeÉÓ
Dr. MB Katti
Pages: 25-26  |  Viewed: 204  Downloaded: 86
India
10
¸ÉÆèÁ£É¥ÀzÀzÀ ªÉʲµÀÖöåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉ
dUÀ¢Ã±ï ©. J¸ï.
Pages: 27-30  |  Viewed: 194  Downloaded: 58
India
11
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಸನೋಕ್ತ ದೇವಾಲಯಗಳು-ಒಂದು ಅವಲೋಕ£
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 31-33  |  Viewed: 99  Downloaded: 57
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research