Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 2 Part A

2018, Vol. 4 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
gÁdÄ PÀÆqÀV
Pages: 01-04  |  Viewed: 184  Downloaded: 54
India
2
zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è CPÀÌ ªÀiÁAiÀiÁªÀw fà CªÀgÀ ¥ÁvÀæ
qÁ. C±ÉÆÃPÀ f. ºÉƼÀPÀÌgï
Pages: 05-07  |  Viewed: 157  Downloaded: 31
India
3
LwºÁ¹PÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ²æÃPÉëÃvÀæ PÀ£ÀPÀVj: MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
¸ÉÆêÀÄ£ÁAiÀÄPÀ. JA
Pages: 08-11  |  Viewed: 148  Downloaded: 27
India
4
AiÀÄAvÀæ £ÁUÀjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢ü
qÁ. ±ÉÆèsÁ £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
Pages: 12-13  |  Viewed: 145  Downloaded: 35
India
5
PÀ¯Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉ:
Dr. Buddappa Singe
Pages: 14-17  |  Viewed: 169  Downloaded: 33
India
6
PÀ¯ÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ “£ÉÊeÁªÀÄ gÁdå”
Dr. Buddappa Singe
Pages: 18-20  |  Viewed: 309  Downloaded: 22
India
7
zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ M¼À£ÉÆÃl
Dr. MB Katti
Pages: 21-22  |  Viewed: 197  Downloaded: 64
India
8
zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½: ºÉÆÃgÁlzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ
Dr. MB Katti
Pages: 23-24  |  Viewed: 160  Downloaded: 47
India
9
zÀ°vÀ ¸Á»vÀå: ªÀÄÄAzÀt ºÉeÉÓ
Dr. MB Katti
Pages: 25-26  |  Viewed: 156  Downloaded: 60
India
10
¸ÉÆèÁ£É¥ÀzÀzÀ ªÉʲµÀÖöåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉ
dUÀ¢Ã±ï ©. J¸ï.
Pages: 27-30  |  Viewed: 152  Downloaded: 32
India
11
ಮದ್ದೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಸನೋಕ್ತ ದೇವಾಲಯಗಳು-ಒಂದು ಅವಲೋಕ£
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 31-33  |  Viewed: 22  Downloaded: 18
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research