Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2018, Vol. 4 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ ««zsÀ ¥ÀæPÁgÀUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á PÁªÀå ¥ÀgÀA¥ÀgÉ
gÁdÄ PÀÆqÀV
Pages: 01-04  |  Viewed: 149  Downloaded: 38
India
2
zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è CPÀÌ ªÀiÁAiÀiÁªÀw fà CªÀgÀ ¥ÁvÀæ
qÁ. C±ÉÆÃPÀ f. ºÉƼÀPÀÌgï
Pages: 05-07  |  Viewed: 126  Downloaded: 20
India
3
LwºÁ¹PÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è ²æÃPÉëÃvÀæ PÀ£ÀPÀVj: MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
¸ÉÆêÀÄ£ÁAiÀÄPÀ. JA
Pages: 08-11  |  Viewed: 109  Downloaded: 12
India
4
AiÀÄAvÀæ £ÁUÀjPÀvÉ ªÀÄvÀÄÛ UÁA¢ü
qÁ. ±ÉÆèsÁ £ÁAiÀÄPÀ, ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀÄ
Pages: 12-13  |  Viewed: 116  Downloaded: 24
India
5
PÀ¯Á ¥ÀgÀA¥ÀgÉ:
Dr. Buddappa Singe
Pages: 14-17  |  Viewed: 135  Downloaded: 18
India
6
PÀ¯ÉAiÀÄ vÀªÀgÀÄ “£ÉÊeÁªÀÄ gÁdå”
Dr. Buddappa Singe
Pages: 18-20  |  Viewed: 278  Downloaded: 9
India
7
zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ M¼À£ÉÆÃl
Dr. MB Katti
Pages: 21-22  |  Viewed: 154  Downloaded: 47
India
8
zÀ°vÀ ZÀ¼ÀĪÀ½: ºÉÆÃgÁlzÀ ºÉeÉÓUÀ¼ÀÄ
Dr. MB Katti
Pages: 23-24  |  Viewed: 126  Downloaded: 31
India
9
zÀ°vÀ ¸Á»vÀå: ªÀÄÄAzÀt ºÉeÉÓ
Dr. MB Katti
Pages: 25-26  |  Viewed: 120  Downloaded: 41
India
10
¸ÉÆèÁ£É¥ÀzÀzÀ ªÉʲµÀÖöåvÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAgÀPÀëuÉ
dUÀ¢Ã±ï ©. J¸ï.
Pages: 27-30  |  Viewed: 122  Downloaded: 21
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research