Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಕುಂದಗನ್ನಡ ಜನಪದ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ

2018, Vol. 4 Issue 1, Part B
ಕುಂದಗನ್ನಡ ಜನಪದ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
Author(s): ಡಾ. ಚಂದ್ರಾ ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
Abstract: 
Pages: 95-97  |  71 Views  33 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ಡಾ. ಚಂದ್ರಾ ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕುಂದಗನ್ನಡ ಜನಪದ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. Int J Kannada Res 2018;4(1):95-97.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research