Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

d£À¥ÀzÀ PÀxÀ£ÀVÃvÉ ‘PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ ¨Á¯É’AiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ

2018, Vol. 4 Issue 1, Part B
d£À¥ÀzÀ PÀxÀ£ÀVÃvÉ ‘PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ ¨Á¯É’AiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ
Author(s): qÁ. ²ªÀ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¤lÆÖgÀÄ
Abstract: 
Pages: 88-89  |  153 Views  44 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ²ªÀ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¤lÆÖgÀÄ. d£À¥ÀzÀ PÀxÀ£ÀVÃvÉ ‘PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ ¨Á¯É’AiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ. Int J Kannada Res 2018;4(1):88-89.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research