Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ºÁªÉÃj f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ UÁæªÀÄzÉêÀvÉ

2018, Vol. 4 Issue 1, Part B
ºÁªÉÃj f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ UÁæªÀÄzÉêÀvÉ
Author(s): ²æäªÁ¸À zÉÆqÀتÀĤ
Abstract: 
Pages: 86-87  |  226 Views  72 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
²æäªÁ¸À zÉÆqÀتÀĤ. ºÁªÉÃj f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ U羻ˀzÉêÀvÉ. Int J Kannada Res 2018;4(1):86-87.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research