Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2018, Vol. 4 Issue 1, Part B
ZÀAzÀæUÀÄwÛ gÉÃtÄPÁA¨ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ
Author(s): ªÀÄ®è¥Àà PÀÄj, qÁ. UÀÄAqÀtÚ PÀ®§ÄVð
Abstract: 
Pages: 71-73  |  85 Views  9 Downloads
How to cite this article:
ªÀÄ®è¥Àà PÀÄj, qÁ. UÀÄAqÀtÚ PÀ®§ÄVð. ZÀAzÀæUÀÄwÛ gÉÃtÄPÁA¨ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(1):71-73.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research