Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀßqÀ §AqÁAiÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¹Ûçà ¥ÁvÀæUÀ¼À: «ªÉÃZÀ£É

2018, Vol. 4 Issue 1, Part B
PÀ£ÀßqÀ §AqÁAiÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¹Ûçà ¥ÁvÀæUÀ¼À: «ªÉÃZÀ£É
Author(s): Laxmikant Hugar
Abstract: 
Pages: 67-70  |  227 Views  105 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Laxmikant Hugar. PÀ£ÀßqÀ §AqÁAiÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¹Ûçà ¥ÁvÀæUÀ¼À: «ªÉÃZÀ£É. Int J Kannada Res 2018;4(1):67-70.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research