Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÁð aAvÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀt«AiÀĪÀgÀ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ

2018, Vol. 4 Issue 1, Part B
PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÁð aAvÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀt«AiÀĪÀgÀ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ||²ªÁ£ÀAzÀ. JA. ºÀAa£Á¼À
Abstract: 
Pages: 61-66  |  160 Views  58 Downloads
How to cite this article:
qÁ||²ªÁ£ÀAzÀ. JA. ºÀAa£Á¼À. PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÁð aAvÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀt«AiÀĪÀgÀ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(1):61-66.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research