Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 1 Part B

2018, Vol. 4 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÁð aAvÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀt«AiÀĪÀgÀ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
qÁ||²ªÁ£ÀAzÀ. JA. ºÀAa£Á¼À
Pages: 61-66  |  Viewed: 200  Downloaded: 85
India
2
PÀ£ÀßqÀ §AqÁAiÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¹Ûçà ¥ÁvÀæUÀ¼À: «ªÉÃZÀ£É
Laxmikant Hugar
Pages: 67-70  |  Viewed: 228  Downloaded: 105
India
3
ZÀAzÀæUÀÄwÛ gÉÃtÄPÁA¨ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ
ªÀÄ®è¥Àà PÀÄj, qÁ. UÀÄAqÀtÚ PÀ®§ÄVð
Pages: 71-73  |  Viewed: 185  Downloaded: 57
India
4
DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå
Dr. Gemsing Rathod
Pages: 74-75  |  Viewed: 209  Downloaded: 91
India
5
¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ `¨sÀÆ«ÄvÁ¬ÄAiÀÄ ZÉÆaÑ®ªÀÄUÀ' (¨sÁªÀ-¨sÁµÁ©üªÀåQÛAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è)
AiÀıÀ¹é¤. Dgï
Pages: 76-79  |  Viewed: 232  Downloaded: 72
India
6
qÁ. ªÀÄ°èPÁ WÀAnAiÀĪÀgÀ £ÁlPÀ ¸Á»vÀåPÉÌ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ
²æäªÁ¸À zÉÆqÀتÀĤ
Pages: 80-83  |  Viewed: 190  Downloaded: 57
India
7
PÉgÉUÉ ºÁgÀ ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ «±ÉèõÀuÉ
qÁ. ²ªÀ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¤lÆÖgÀÄ
Pages: 84-85  |  Viewed: 257  Downloaded: 67
India
8
ºÁªÉÃj f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ UÁæªÀÄzÉêÀvÉ
²æäªÁ¸À zÉÆqÀتÀĤ
Pages: 86-87  |  Viewed: 200  Downloaded: 56
India
9
d£À¥ÀzÀ PÀxÀ£ÀVÃvÉ ‘PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ ¨Á¯É’AiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ
qÁ. ²ªÀ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¤lÆÖgÀÄ
Pages: 88-89  |  Viewed: 188  Downloaded: 65
India
10
Temples of medieval period of sindagi region
Basavaraj Jamadar
Pages: 90-91  |  Viewed: 220  Downloaded: 81
India
11
ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿಯವರ–ಎಚ್.ಎಲ್.ನಾಗೇಗೌಡ ಕೃತಿ ವಿಶ್ಲೇಷu
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 92-94  |  Viewed: 94  Downloaded: 46
India
12
ಕುಂದಗನ್ನಡ ಜನಪದ ಕುಟುಂಬ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ಡಾ. ಚಂದ್ರಾ ವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
Pages: 95-97  |  Viewed: 63  Downloaded: 30
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research