Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 1 Part B

2018, Vol. 4 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÁªÀå «ÄêÀiÁA¸É ªÀÄvÀÄÛ «ªÀıÁð aAvÀ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀt«AiÀĪÀgÀ £ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
qÁ||²ªÁ£ÀAzÀ. JA. ºÀAa£Á¼À
Pages: 61-66  |  Viewed: 118  Downloaded: 31
India
2
PÀ£ÀßqÀ §AqÁAiÀÄ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¹Ûçà ¥ÁvÀæUÀ¼À: «ªÉÃZÀ£É
Laxmikant Hugar
Pages: 67-70  |  Viewed: 143  Downloaded: 47
India
3
ZÀAzÀæUÀÄwÛ gÉÃtÄPÁA¨ÉAiÀÄ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ
ªÀÄ®è¥Àà PÀÄj, qÁ. UÀÄAqÀtÚ PÀ®§ÄVð
Pages: 71-73  |  Viewed: 106  Downloaded: 10
India
4
DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå
Dr. Gemsing Rathod
Pages: 74-75  |  Viewed: 129  Downloaded: 38
India
5
¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ `¨sÀÆ«ÄvÁ¬ÄAiÀÄ ZÉÆaÑ®ªÀÄUÀ' (¨sÁªÀ-¨sÁµÁ©üªÀåQÛAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è)
AiÀıÀ¹é¤. Dgï
Pages: 76-79  |  Viewed: 147  Downloaded: 24
India
6
qÁ. ªÀÄ°èPÁ WÀAnAiÀĪÀgÀ £ÁlPÀ ¸Á»vÀåPÉÌ ¤ÃrzÀ PÉÆqÀÄUÉ
²æäªÁ¸À zÉÆqÀتÀĤ
Pages: 80-83  |  Viewed: 111  Downloaded: 14
India
7
PÉgÉUÉ ºÁgÀ ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ «±ÉèõÀuÉ
qÁ. ²ªÀ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¤lÆÖgÀÄ
Pages: 84-85  |  Viewed: 174  Downloaded: 26
India
8
ºÁªÉÃj f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£ÉÆÃPÀÛ UÁæªÀÄzÉêÀvÉ
²æäªÁ¸À zÉÆqÀتÀĤ
Pages: 86-87  |  Viewed: 116  Downloaded: 8
India
9
d£À¥ÀzÀ PÀxÀ£ÀVÃvÉ ‘PÀ°AiÀÄÄUÀzÀ ¨Á¯É’AiÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ
qÁ. ²ªÀ¸ÉÆêÀÄ¥Àà ¤lÆÖgÀÄ
Pages: 88-89  |  Viewed: 118  Downloaded: 25
India
10
Temples of medieval period of sindagi region
Basavaraj Jamadar
Pages: 90-91  |  Viewed: 108  Downloaded: 8
India
11
ಕರೀಗೌಡ ಬೀಚನಹಳ್ಳಿಯವರ–ಎಚ್.ಎಲ್.ನಾಗೇಗೌಡ ಕೃತಿ ವಿಶ್ಲೇಷu
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 92-94  |  Viewed: 22  Downloaded: 2
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research