Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುರಿತ ವಿಮರ್ಶೆ

2018, Vol. 4 Issue 1, Part A
ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುರಿತ ವಿಮರ್ಶೆ
Author(s): ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Abstract: 
Pages: 37-40  |  57 Views  28 Downloads
How to cite this article:
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ. ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುರಿತ ವಿಮರ್ಶೆ. Int J Kannada Res 2018;4(1):37-40. DOI: 10.22271/24545813.2018.v4.i1a.850
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research