Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¹ÛçÃ¥ÀgÀ aAvÀ£É: «ZÁgÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ

2018, Vol. 4 Issue 1, Part A
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¹ÛçÃ¥ÀgÀ aAvÀ£É: «ZÁgÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ
Author(s): qÁ. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀA¨Ág
Abstract: 
Pages: 29-31  |  220 Views  92 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀA¨Ág. DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¹ÛçÃ¥ÀgÀ aAvÀ£É: «ZÁgÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2018;4(1):29-31.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research