Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

zÀ¼ÀªÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÁw ªÀiÁqÀ¨ÁåqÀj C¢üPÁgÀzÉƼÀUÀ £ÁlPÀzÀ°è£À zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É

2018, Vol. 4 Issue 1, Part A
zÀ¼ÀªÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÁw ªÀiÁqÀ¨ÁåqÀj C¢üPÁgÀzÉƼÀUÀ £ÁlPÀzÀ°è£À zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É
Author(s): PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ. PÉ. £ÁAiÀÄPÀ
Abstract: 
Pages: 17-19  |  195 Views  51 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ. PÉ. £ÁAiÀÄPÀ. zÀ¼ÀªÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÁw ªÀiÁqÀ¨ÁåqÀj C¢üPÁgÀzÉƼÀUÀ £ÁlPÀzÀ°è£À zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É. Int J Kannada Res 2018;4(1):17-19.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research