Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 1 Part A

2018, Vol. 4 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
FgÀ¥Àà JA. PÀA§½gÀªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ
¸ÀAvÉÆõÀ ®PÀëöät
Pages: 01-04  |  Viewed: 145  Downloaded: 43
India
2
eÁwAiÀÄ «£Á±ÀPÀ
Ramesha C
Pages: 05-08  |  Viewed: 148  Downloaded: 43
India
3
«ZÁgÀ ¸Á»vÀåzÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÉ PÉÆ°è
Pages: 09-13  |  Viewed: 146  Downloaded: 38
India
4
»AzÀÆ-ªÀÄĹèAgÀ ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ ¥ÀæwPÀ - ¯ÁqÉèà ªÀıÁPï
PÀ¦®zÉêÀ ¹ ZÀPÀæªÀwð
Pages: 14-16  |  Viewed: 128  Downloaded: 18
India
5
zÀ¼ÀªÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÁw ªÀiÁqÀ¨ÁåqÀj C¢üPÁgÀzÉƼÀUÀ £ÁlPÀzÀ°è£À zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É
PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ. PÉ. £ÁAiÀÄPÀ
Pages: 17-19  |  Viewed: 124  Downloaded: 14
India
6
¨ÁV £Ár£À°è ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ PÀºÀ¼
©. Dgï. AiÀÄ®±ÉÀn
Pages: 20-22  |  Viewed: 118  Downloaded: 13
India
7
¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ PÁªÀå `eÉÆÃV’ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ
¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ² ºÁgÉÆér
Pages: 23-25  |  Viewed: 134  Downloaded: 38
India
8
eÉÊ£À zsÀªÀÄðzÀ°è ±ÁæªÀPÁZÁgÀUÀ¼ÀÄ
£ÉëģÁxÀ vÀ¥ÀQÃgÉ
Pages: 26-28  |  Viewed: 126  Downloaded: 20
India
9
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¹ÛçÃ¥ÀgÀ aAvÀ£É: «ZÁgÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ
qÁ. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀA¨Ág
Pages: 29-31  |  Viewed: 171  Downloaded: 64
India
10
DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¤ªÀiÁðvÀÈ
Ramesha C
Pages: 32-36  |  Viewed: 131  Downloaded: 22
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research