Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 4 Issue 1 Part A

2018, Vol. 4 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
FgÀ¥Àà JA. PÀA§½gÀªÀgÀ ¥Àæ§AzsÀUÀ¼ÀÄ
¸ÀAvÉÆõÀ ®PÀëöät
Pages: 01-04  |  Viewed: 210  Downloaded: 77
India
2
eÁwAiÀÄ «£Á±ÀPÀ
Ramesha C
Pages: 05-08  |  Viewed: 208  Downloaded: 71
India
3
«ZÁgÀ ¸Á»vÀåzÀ M¼À£ÉÆÃlUÀ¼ÀÄ
ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÉ PÉÆ°è
Pages: 09-13  |  Viewed: 221  Downloaded: 75
India
4
»AzÀÆ-ªÀÄĹèAgÀ ¨sÁªÉÊPÀåvÉAiÀÄ ¥ÀæwPÀ - ¯ÁqÉèà ªÀıÁPï
PÀ¦®zÉêÀ ¹ ZÀPÀæªÀwð
Pages: 14-16  |  Viewed: 192  Downloaded: 51
India
5
zÀ¼ÀªÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ eÁw ªÀiÁqÀ¨ÁåqÀj C¢üPÁgÀzÉƼÀUÀ £ÁlPÀzÀ°è£À zÀ°vÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£É
PÀ£ÀPÀgÁAiÀÄ. PÉ. £ÁAiÀÄPÀ
Pages: 17-19  |  Viewed: 181  Downloaded: 43
India
6
¨ÁV £Ár£À°è ¸ÁévÀAvÀæöåzÀ PÀºÀ¼
©. Dgï. AiÀÄ®±ÉÀn
Pages: 20-22  |  Viewed: 180  Downloaded: 46
India
7
¨ÉÃAzÉæAiÀĪÀgÀ PÁªÀå `eÉÆÃV’ ªÀÄvÀÄÛ DzsÀĤPÀvÉ
¸ÀAdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ² ºÁgÉÆér
Pages: 23-25  |  Viewed: 202  Downloaded: 78
India
8
eÉÊ£À zsÀªÀÄðzÀ°è ±ÁæªÀPÁZÁgÀUÀ¼ÀÄ
£ÉëģÁxÀ vÀ¥ÀQÃgÉ
Pages: 26-28  |  Viewed: 195  Downloaded: 61
India
9
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¹ÛçÃ¥ÀgÀ aAvÀ£É: «ZÁgÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ
qÁ. ¸ÀAvÉÆõÀPÀĪÀiÁgÀ J¸ï. PÀA¨Ág
Pages: 29-31  |  Viewed: 243  Downloaded: 105
India
10
DzsÀĤPÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¤ªÀiÁðvÀÈ
Ramesha C
Pages: 32-36  |  Viewed: 198  Downloaded: 61
India
11
ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುರಿತ ವಿಮರ್ಶೆ
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 37-40  |  Viewed: 114  Downloaded: 64
India
12
ಆಧುನಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಹತ್ವ
ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಬಿ.ಜಿ.
Pages: 41-43  |  Viewed: 19  Downloaded: 12
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research