Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¯ËQPÀ ªÀÄvÀÄÛ f£ÁUÀªÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 4, Part C
¯ËQPÀ ªÀÄvÀÄÛ f£ÁUÀªÀÄ
Author(s): ¥Àæ¨sÁPÀgÀ J¸ï PÀÄA¨ÁgÀ
Abstract: 
Pages: 166-167  |  225 Views  95 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
¥Àæ¨sÁPÀgÀ J¸ï PÀÄA¨ÁgÀ. ¯ËQPÀ ªÀÄvÀÄÛ f£ÁU˻ˀ. Int J Kannada Res 2017;3(4):166-167.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research