Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

±ÀgÀtgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è D¸ÉAiÀÄ PÀÄjvÀ ¤®ÄªÀÅ

2017, Vol. 3 Issue 4, Part C
±ÀgÀtgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è D¸ÉAiÀÄ PÀÄjvÀ ¤®ÄªÀÅ
Author(s): ªÉÄÃWÀgÁd JA. ªÁr
Abstract: 
Pages: 163-165  |  243 Views  83 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
ªÉÄÃWÀgÁd JA. ªÁr. ±ÀgÀtgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è D¸ÉAiÀÄ PÀÄjvÀ ¤®ÄªÀÅ. Int J Kannada Res 2017;3(4):163-165.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research