Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

²æà ¹zÀÞgÁªÉÄñÀégÀgÀ 145 £Éà dAiÀÄAw GvÀìzÀ ¤«ÄvÀå ²æà PÉëÃvÀæ G¼À«AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14/01/2017 gÀAzÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ°è ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÉÆ£Àß°UÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ£À PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À AiÉÆÃUÀ

2017, Vol. 3 Issue 4, Part C
²æà ¹zÀÞgÁªÉÄñÀégÀgÀ 145 £Éà dAiÀÄAw GvÀìzÀ ¤«ÄvÀå ²æà PÉëÃvÀæ G¼À«AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14/01/2017 gÀAzÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ°è ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÉÆ£Àß°UÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ£À PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À AiÉÆÃUÀ
Author(s): ²æà ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ, gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «. «., qÁ. PÉ. Dgï. ¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Abstract: 
Pages: 151-154  |  248 Views  83 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
²æà ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ, gÁt ZÀ£ÀߪÀÄä «. «., qÁ. PÉ. Dgï. ¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä. ²æà ¹zÀÞgÁªÉÄñÀégÀgÀ 145 £Éà dAiÀÄAw GvÀìzÀ ¤«ÄvÀå ²æà PÉëÃvÀæ G¼À«AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 14/01/2017 gÀAzÀÄ DAiÉÆÃf¹zÀ gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀtzÀ°è ªÀÄAr¹zÀ ¥Àæ§AzsÀ ¸ÉÆ£Àß°UÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ£À PÀªÀÄðAiÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ eÁÕ£À AiÉÆÃUÀ. Int J Kannada Res 2017;3(4):151-154.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research