Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÁðlPÀzÀ «ÃgÀ¥ÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æêÉʵÀÚªÀ ºÁUÀÆ «ÃgÀ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ: ªÀiË®å¥À®èl

2017, Vol. 3 Issue 4, Part C
PÀ£ÁðlPÀzÀ «ÃgÀ¥ÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æêÉʵÀÚªÀ ºÁUÀÆ «ÃgÀ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ: ªÀiË®å¥À®èl
Author(s): ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್ ಲಲಿತಾಂಬ
Abstract: 
Pages: 130-142  |  164 Views  34 Downloads
How to cite this article:
ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್ ಲಲಿತಾಂಬ. PÀ£ÁðlPÀzÀ «ÃgÀ¥ÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æêÉʵÀÚªÀ ºÁUÀÆ «ÃgÀ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ: ªÀiË®å¥À®èl. Int J Kannada Res 2017;3(4):130-142.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research