Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥ÀæzÀ±Àð£ÁvÀäPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À°è MAzÁzÀ UÉÆgÀªÀgÀ PÀÄtÂvÀzÀÀ d£À¥ÀzÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 4, Part B
¥ÀæzÀ±Àð£ÁvÀäPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À°è MAzÁzÀ UÉÆgÀªÀgÀ PÀÄtÂvÀzÀÀ d£À¥ÀzÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): gÀd¤ n. J£ï, qÁ||²Ã¯ÁzÉë J¸ï. ªÀĽêÀÄoÀ, qÁ|| ¦. JA. UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Abstract: 
Pages: 94-96  |  198 Views  52 Downloads
How to cite this article:
gÀd¤ n. J£ï, qÁ||²Ã¯ÁzÉë J¸ï. ªÀĽêÀÄoÀ, qÁ|| ¦. JA. UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå. ¥ÀæzÀ±Àð£ÁvÀäPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À°è MAzÁzÀ UÉÆgÀªÀgÀ PÀÄtÂvÀzÀÀ d£À¥ÀzÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(4):94-96.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research