Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

vÀļÀÄ£ÁrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 4, Part B
vÀļÀÄ£ÁrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ
Author(s): Dr. Rajesh Bejjangala
Abstract: 
Pages: 72-79  |  170 Views  50 Downloads
How to cite this article:
Dr. Rajesh Bejjangala. vÀļÀÄ£ÁrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(4):72-79.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research