Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

RUÉÃAzÀæªÀÄt zÀ¥ÀðtA UÀæAxÀzÀ°è ¸ÁܪÀgÀ «µÀUÀ¼À ZÀZÉð

2017, Vol. 3 Issue 4, Part A
RUÉÃAzÀæªÀÄt zÀ¥ÀðtA UÀæAxÀzÀ°è ¸ÁܪÀgÀ «µÀUÀ¼À ZÀZÉð
Author(s): Â£Ã‰ÃƒÂ«Ã„£ÁxÀ vÀ¥ÀQÃgÉ
Abstract: 
Pages: 08-10  |  245 Views  84 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
£ÉëģÁxÀ vÀ¥ÀQÃgÉ. RUÉÃAzÀæªÀÄt zÀ¥ÀðtA UÀæAxÀzÀ°è ¸ÁܪÀgÀ «µÀUÀ¼À ZÀZÉð. Int J Kannada Res 2017;3(4):08-10.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research