Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÁzÀåAiÀÄAvÀæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ

2017, Vol. 3 Issue 4, Part A
ªÁzÀåAiÀÄAvÀæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
Author(s): gÁd²æà ²æÃgÁªÀÄ (¨sÀÄgÉ)
Abstract: 
Pages: 01-02  |  188 Views  56 Downloads
How to cite this article:
gÁd²æà ²æÃgÁªÀÄ (¨sÀÄgÉ). ªÁzÀåAiÀÄAvÀæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ. Int J Kannada Res 2017;3(4):01-02.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research