Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2017, Vol. 3 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ªÁzÀåAiÀÄAvÀæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
gÁd²æà ²æÃgÁªÀÄ (¨sÀÄgÉ)
Pages: 01-02  |  Viewed: 98  Downloaded: 28
India
2
PÉÆqÀV£À vÉgÉPÀlÄÖªÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀégÀÆ¥
gÉêÀw ¹.JA
Pages: 03-07  |  Viewed: 85  Downloaded: 19
India
3
RUÉÃAzÀæªÀÄt zÀ¥ÀðtA UÀæAxÀzÀ°è ¸ÁܪÀgÀ «µÀUÀ¼À ZÀZÉð
£ÉëģÁxÀ vÀ¥ÀQÃgÉ
Pages: 08-10  |  Viewed: 88  Downloaded: 19
India
4
¨ÉƪÀÄä£À ºÀ½îAiÀÄ QAzÀj eÉÆÃV: vË®¤PÀ «ªÉÃZÀ£
¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï ©. J¸ï.
Pages: 11-13  |  Viewed: 86  Downloaded: 26
India
5
¨sÀl RqÀÎ ªÀÄAqÀ¯ÉÆÃvÀà® ªÀ£À«¨sÀæªÀÄ ¨sÀæªÀÄj
dUÀ¢Ã±À ªÀÄÄUÀ½
Pages: 14-16  |  Viewed: 89  Downloaded: 19
India
6
PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ZÁjwæPÀ ±ÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
qÁ. ªÉAPÀlVj zÀ¼ÀªÁ¬Ä
Pages: 17-20  |  Viewed: 113  Downloaded: 47
India
7
ªÁå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ PÀtð: MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À â
µÀtÄäR. ©
Pages: 21-23  |  Viewed: 95  Downloaded: 23
India
8
d£À¥ÀzÀ PÁªÀåUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ®PÀët
Dr. Buddappa Singe
Pages: 24-32  |  Viewed: 137  Downloaded: 70
India
9
ªÉÄʯÁgÀ °AUÀ£À PÁªÀå
Dr. Buddappa Singe
Pages: 33-36  |  Viewed: 102  Downloaded: 31
India
10
UÉÆAzÀ°UÀgÀ PÁªÀå ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ
Dr. Buddappa Singe
Pages: 37-39  |  Viewed: 94  Downloaded: 23
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research