Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 4 Part A

2017, Vol. 3 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ªÁzÀåAiÀÄAvÀæUÀ¼À ¤ªÀiÁðt ªÀÄvÀÄÛ EªÀÅUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ
gÁd²æà ²æÃgÁªÀÄ (¨sÀÄgÉ)
Pages: 01-02  |  Viewed: 202  Downloaded: 63
India
2
PÉÆqÀV£À vÉgÉPÀlÄÖªÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀégÀÆ¥
gÉêÀw ¹.JA
Pages: 03-07  |  Viewed: 185  Downloaded: 55
India
3
RUÉÃAzÀæªÀÄt zÀ¥ÀðtA UÀæAxÀzÀ°è ¸ÁܪÀgÀ «µÀUÀ¼À ZÀZÉð
£ÉëģÁxÀ vÀ¥ÀQÃgÉ
Pages: 08-10  |  Viewed: 194  Downloaded: 54
India
4
¨ÉƪÀÄä£À ºÀ½îAiÀÄ QAzÀj eÉÆÃV: vË®¤PÀ «ªÉÃZÀ£
¸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgï ©. J¸ï.
Pages: 11-13  |  Viewed: 202  Downloaded: 53
India
5
¨sÀl RqÀÎ ªÀÄAqÀ¯ÉÆÃvÀà® ªÀ£À«¨sÀæªÀÄ ¨sÀæªÀÄj
dUÀ¢Ã±À ªÀÄÄUÀ½
Pages: 14-16  |  Viewed: 198  Downloaded: 58
India
6
PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ZÁjwæPÀ ±ÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
qÁ. ªÉAPÀlVj zÀ¼ÀªÁ¬Ä
Pages: 17-20  |  Viewed: 234  Downloaded: 86
India
7
ªÁå¸À ¨sÁgÀvÀzÀ PÀtð: MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À â
µÀtÄäR. ©
Pages: 21-23  |  Viewed: 208  Downloaded: 67
India
8
d£À¥ÀzÀ PÁªÀåUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥À ªÀÄvÀÄÛ ®PÀët
Dr. Buddappa Singe
Pages: 24-32  |  Viewed: 273  Downloaded: 136
India
9
ªÉÄʯÁgÀ °AUÀ£À PÁªÀå
Dr. Buddappa Singe
Pages: 33-36  |  Viewed: 213  Downloaded: 72
India
10
UÉÆAzÀ°UÀgÀ PÁªÀå ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ
Dr. Buddappa Singe
Pages: 37-39  |  Viewed: 188  Downloaded: 49
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research