Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ C¼ÁߪÀgÀ “PÀÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀ ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 3, Part B
gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ C¼ÁߪÀgÀ “PÀÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀ ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Abstract: 
Pages: 102-104  |  166 Views  38 Downloads
How to cite this article:
ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ C¼ÁߪÀgÀ “PÀÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀ ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(3):102-104.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research