Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

VÃvÁ £ÁUÀ¨sÀƵÀtgÀªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀµÀð â

2017, Vol. 3 Issue 3, Part B
VÃvÁ £ÁUÀ¨sÀƵÀtgÀªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀµÀð â
Author(s): §¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÁ¸ÀÌgï
Abstract: 
Pages: 98-101  |  137 Views  24 Downloads
How to cite this article:
§¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÁ¸ÀÌgï. VÃvÁ £ÁUÀ¨sÀƵÀtgÀªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀµÀð â. Int J Kannada Res 2017;3(3):98-101.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research