Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

zÉêÀgÁAiÀÄ EAUÀ¼ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÊZÁjPÀ ¸Á»vÀå

2017, Vol. 3 Issue 3, Part B
zÉêÀgÁAiÀÄ EAUÀ¼ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÊZÁjPÀ ¸Á»vÀå
Author(s): Â«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨sÉÆÃU˴ˈ ©Ã¼ÀV
Abstract: 
Pages: 93-97  |  186 Views  45 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨sÉÆÃUÀ¥Àà ©Ã¼ÀV. zÉêÀgÁAiÀÄ EAUÀ¼ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÊZÁjPÀ ¸Á»vÀå. Int J Kannada Res 2017;3(3):93-97.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research