Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

qÁ. ©. Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À°è PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj

2017, Vol. 3 Issue 3, Part B
qÁ. ©. Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À°è PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj
Author(s): gÁªÀÄgÉrØ PÉ
Abstract: 
Pages: 78-80  |  157 Views  40 Downloads
How to cite this article:
gÁªÀÄgÉrØ PÉ. qÁ. ©. Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À°è PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj. Int J Kannada Res 2017;3(3):78-80.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research