Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 3 Part B

2017, Vol. 3 Issue 3, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
gÀ£ÀߣÀ PÁªÀåUÀ¼À°è PÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥ÀPÀvÉ
qÁ. ªÉAPÀlVj zÀ¼ÀªÁ¬Ä
Pages: 65-71  |  Viewed: 226  Downloaded: 89
India
2
CAzÀÄ CAUÀÄ°ªÀiÁ®, EAzÀÄ §ÄzÀÞ PÀgÀÄuÁªÀiÁ®
¹zÀÝ¥Àà gÀhļÀQ
Pages: 72-74  |  Viewed: 186  Downloaded: 44
India
3
Kannada language and its grammatical tradition
Nagaveni
Pages: 75-77  |  Viewed: 346  Downloaded: 179
India
4
qÁ. ©. Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À°è PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj
gÁªÀÄgÉrØ PÉ
Pages: 78-80  |  Viewed: 196  Downloaded: 61
India
5
¥ÉÆæ. J¸ï « ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¨sÀlÖgÀ PÁªÀåUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ fêÀ£À zÀ±Àð£À
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï
Pages: 81-83  |  Viewed: 191  Downloaded: 49
India
6
¤UÀ¢vÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀ-¥ÀoÀåzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï
Pages: 84-86  |  Viewed: 172  Downloaded: 49
India
7
ಸ೦ಕ್ರಾ೦ತಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ “ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ೦ಕೇತವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ”
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦
Pages: 87-89  |  Viewed: 1154  Downloaded: 1024
India
8
zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï ¸À«Äw: PÁ£ÁðqÀÄ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªï
gÀAfvÁ AiÀÄA
Pages: 90-92  |  Viewed: 171  Downloaded: 51
India
9
zÉêÀgÁAiÀÄ EAUÀ¼ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÊZÁjPÀ ¸Á»vÀå
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨sÉÆÃUÀ¥Àà ©Ã¼ÀV
Pages: 93-97  |  Viewed: 175  Downloaded: 38
India
10
VÃvÁ £ÁUÀ¨sÀƵÀtgÀªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀµÀð â
§¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÁ¸ÀÌgï
Pages: 98-101  |  Viewed: 182  Downloaded: 46
India
11
gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ C¼ÁߪÀgÀ “PÀÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀ ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ
ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 102-104  |  Viewed: 205  Downloaded: 51
India
12
ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 105-106  |  Viewed: 77  Downloaded: 35
India
13
ಗುಂಡಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 107-108  |  Viewed: 76  Downloaded: 35
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research