Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 3 Part B

2017, Vol. 3 Issue 3, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
gÀ£ÀߣÀ PÁªÀåUÀ¼À°è PÀxÉ ªÀÄvÀÄÛ gÀÆ¥ÀPÀvÉ
qÁ. ªÉAPÀlVj zÀ¼ÀªÁ¬Ä
Pages: 65-71  |  Viewed: 192  Downloaded: 70
India
2
CAzÀÄ CAUÀÄ°ªÀiÁ®, EAzÀÄ §ÄzÀÞ PÀgÀÄuÁªÀiÁ®
¹zÀÝ¥Àà gÀhļÀQ
Pages: 72-74  |  Viewed: 148  Downloaded: 26
India
3
Kannada language and its grammatical tradition
Nagaveni
Pages: 75-77  |  Viewed: 208  Downloaded: 65
India
4
qÁ. ©. Dgï. CA¨ÉÃqÀÌgÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼À°è PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ ¤ÃgÁªÀj
gÁªÀÄgÉrØ PÉ
Pages: 78-80  |  Viewed: 140  Downloaded: 32
India
5
¥ÉÆæ. J¸ï « ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¨sÀlÖgÀ PÁªÀåUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ fêÀ£À zÀ±Àð£À
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï
Pages: 81-83  |  Viewed: 148  Downloaded: 30
India
6
¤UÀ¢vÀ ¥ÀoÀåPÀæªÀÄzÉÆA¢UÉ ¸ÀºÀ-¥ÀoÀåzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï
Pages: 84-86  |  Viewed: 141  Downloaded: 30
India
7
ಸ೦ಕ್ರಾ೦ತಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ “ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಸ೦ಕೇತವಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ”
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦
Pages: 87-89  |  Viewed: 525  Downloaded: 410
India
8
zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯Áè PÁAUÉæ¸ï ¸À«Äw: PÁ£ÁðqÀÄ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªï
gÀAfvÁ AiÀÄA
Pages: 90-92  |  Viewed: 135  Downloaded: 29
India
9
zÉêÀgÁAiÀÄ EAUÀ¼ÉAiÀĪÀgÀ ªÉÊZÁjPÀ ¸Á»vÀå
«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨sÉÆÃUÀ¥Àà ©Ã¼ÀV
Pages: 93-97  |  Viewed: 133  Downloaded: 17
India
10
VÃvÁ £ÁUÀ¨sÀƵÀtgÀªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è ªÀÄ»¼Á ¸ÀAWÀµÀð â
§¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÁ¸ÀÌgï
Pages: 98-101  |  Viewed: 155  Downloaded: 32
India
11
gÁµÀÖç ªÀÄlÖzÀ «ZÁgÀ ¸ÀAQgÀt ¸ÀgÀPÁj ¥ÀæxÀªÀÄzÀeÉð ¥ÀzÀ« ªÀĺÁ«zÁå®AiÀÄ C¼ÁߪÀgÀ “PÀÀ£ÀßqÀzÀ°è ºÉƸÀ ¸Á»vÀå ZÀ¼ÀĪÀ½UÀ¼À ZÀºÀgÉUÀ¼ÀÄ
ªÁAiÀiï. J. dPÀÌtÚªÀgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 102-104  |  Viewed: 167  Downloaded: 38
India
12
ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 105-106  |  Viewed: 43  Downloaded: 16
India
13
ಗುಂಡಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ-ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 107-108  |  Viewed: 43  Downloaded: 15
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research