Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ËzÀÞzsÀªÀÄðzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÉÃqÀÌgï

2017, Vol. 3 Issue 3, Part A
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ËzÀÞzsÀªÀÄðzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÉÃqÀÌgï
Author(s): Bojamma KN
Abstract: 
Pages: 36-40  |  201 Views  75 Downloads
How to cite this article:
Bojamma KN. ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ËzÀÞzsÀªÀÄðzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÉÃqÀÌgï. Int J Kannada Res 2017;3(3):36-40.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research