Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè PÀȶ eÁ£À¥ÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 3, Part A
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè PÀȶ eÁ£À¥ÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): ¥Àæ«ÄüÀ.f, qÁ|| ¦.JA.UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Abstract: 
Pages: 33-35  |  169 Views  49 Downloads
How to cite this article:
¥Àæ«ÄüÀ.f, qÁ|| ¦.JA.UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå. vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè PÀȶ eÁ£À¥ÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(3):33-35.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research