Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°ÃPÁgÀgÀ ¥Áæw¤¢üPÀ PÀxÉUÀ¼À°è ¹Ûçà ±ÉÆõÀuÉ É

2017, Vol. 3 Issue 3, Part A
ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°ÃPÁgÀgÀ ¥Áæw¤¢üPÀ PÀxÉUÀ¼À°è ¹Ûçà ±ÉÆõÀuÉ É
Author(s): Â§Â¸Ã€ÂªÃ€gÁd ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÁ¸ÀÌgï
Abstract: 
Pages: 25-27  |  258 Views  88 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
§¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÁ¸ÀÌgï. ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°ÃPÁgÀgÀ ¥Áæw¤¢üPÀ PÀxÉUÀ¼À°è ¹Ûçà ±ÉÆõÀuÉ É. Int J Kannada Res 2017;3(3):25-27.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research