Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ

2017, Vol. 3 Issue 3, Part A
ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
Author(s): J¸ï. ¸ÀÄAzÀgÉñÀ
Abstract: 
Pages: 09-12  |  221 Views  86 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
J¸ï. ¸ÀÄAzÀgÉñÀ. ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2017;3(3):09-12.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research