Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 3 Part A

2017, Vol. 3 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ°è fêÀ£ÀzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
HT Tirakappa
Pages: 01-04  |  Viewed: 264  Downloaded: 136
India
2
ಶ್ರೀ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಧುಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಎಸ್. ಆರ್
Pages: 05-08  |  Viewed: 202  Downloaded: 85
India
3
ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
J¸ï. ¸ÀÄAzÀgÉñÀ
Pages: 09-12  |  Viewed: 181  Downloaded: 60
India
4
ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼À «©ü£Àß DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
J¸ï. ¸ÀÄAzÀgÉñÀ
Pages: 13-15  |  Viewed: 195  Downloaded: 51
India
5
GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜ ªÀÄ»¼É, vÁAiÀÄÛ£À ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ OzÉÆåÃVPÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ
ಶ್ರೀಮತಿ.ಧನೇಶ್ವರಿ
Pages: 16-21  |  Viewed: 1118  Downloaded: 71
India
6
eÉãÀÄPÀÄgÀħgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C©üªÀåQÛ ‘PÀÄAqÉ ºÀ§â
£ÁUÀtÚ r.J
Pages: 22-24  |  Viewed: 176  Downloaded: 54
India
7
ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°ÃPÁgÀgÀ ¥Áæw¤¢üPÀ PÀxÉUÀ¼À°è ¹Ûçà ±ÉÆõÀuÉ É
§¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÁ¸ÀÌgï
Pages: 25-27  |  Viewed: 217  Downloaded: 64
India
8
DzsÀĤPÀ ªÀÄ»¼Á PÁªÀåzÀ°è ‘§ÄzÀÞ’
¨ÉÆÃdªÀÄä PÉ.J£ï
Pages: 28-32  |  Viewed: 235  Downloaded: 80
India
9
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè PÀȶ eÁ£À¥ÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
¥Àæ«ÄüÀ.f, qÁ|| ¦.JA.UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Pages: 33-35  |  Viewed: 194  Downloaded: 65
India
10
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ËzÀÞzsÀªÀÄðzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÉÃqÀÌgï
Bojamma KN
Pages: 36-40  |  Viewed: 221  Downloaded: 87
India
11
ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ-ಅವಲೋಕನ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 41-42  |  Viewed: 96  Downloaded: 53
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research