Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 3 Part A

2017, Vol. 3 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ°è fêÀ£ÀzÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
HT Tirakappa
Pages: 01-04  |  Viewed: 236  Downloaded: 118
India
2
ಶ್ರೀ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಧುಗಿರಿಯ ಶ್ರೀ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ
ಶ್ರೀರಕ್ಷಾ ಎಸ್. ಆರ್
Pages: 05-08  |  Viewed: 170  Downloaded: 61
India
3
ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÁA¸ÀÌöÈwPÀ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
J¸ï. ¸ÀÄAzÀgÉñÀ
Pages: 09-12  |  Viewed: 156  Downloaded: 45
India
4
ªÀÄÆrUÉgÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼À «©ü£Àß DAiÀiÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
J¸ï. ¸ÀÄAzÀgÉñÀ
Pages: 13-15  |  Viewed: 175  Downloaded: 41
India
5
GzÉÆåÃUÀ¸ÀÜ ªÀÄ»¼É, vÁAiÀÄÛ£À ªÀÄvÀÄÛ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ OzÉÆåÃVPÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ
ಶ್ರೀಮತಿ.ಧನೇಶ್ವರಿ
Pages: 16-21  |  Viewed: 1062  Downloaded: 58
India
6
eÉãÀÄPÀÄgÀħgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ C©üªÀåQÛ ‘PÀÄAqÉ ºÀ§â
£ÁUÀtÚ r.J
Pages: 22-24  |  Viewed: 156  Downloaded: 44
India
7
ZÉ£ÀßtÚ ªÁ°ÃPÁgÀgÀ ¥Áæw¤¢üPÀ PÀxÉUÀ¼À°è ¹Ûçà ±ÉÆõÀuÉ É
§¸ÀªÀgÁd ZÀAzÀæPÁAvÀ ¨sÁ¸ÀÌgï
Pages: 25-27  |  Viewed: 188  Downloaded: 47
India
8
DzsÀĤPÀ ªÀÄ»¼Á PÁªÀåzÀ°è ‘§ÄzÀÞ’
¨ÉÆÃdªÀÄä PÉ.J£ï
Pages: 28-32  |  Viewed: 207  Downloaded: 68
India
9
vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯Éè PÀȶ eÁ£À¥ÀzÀ DZÀgÀuÉUÀ¼ÀÄ
¥Àæ«ÄüÀ.f, qÁ|| ¦.JA.UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Pages: 33-35  |  Viewed: 170  Downloaded: 49
India
10
¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ËzÀÞzsÀªÀÄðzÀ ¥ÀÄ£ÀgÀÄfÓêÀ£À ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÉÃqÀÌgï
Bojamma KN
Pages: 36-40  |  Viewed: 201  Downloaded: 75
India
11
ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತೆ-ಅವಲೋಕನ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 41-42  |  Viewed: 72  Downloaded: 40
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research