Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2017, Vol. 3 Issue 2, Part B
vÀļÀĪÀ CªÀ½ «ÃgÀgÀ DgÁzsÀ£Á ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀvÉ
Author(s): AiÀıÀÄPÀĪÀiÁgï r.
Abstract: 
Pages: 96-99  |  137 Views  33 Downloads
How to cite this article:
AiÀıÀÄPÀĪÀiÁgï r.. vÀļÀĪÀ CªÀ½ «ÃgÀgÀ DgÁzsÀ£Á ¥ÀjPÀgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ LwºÁ¹PÀvÉ. Int J Kannada Res 2017;3(2):96-99.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research